ภาษา

thzh-CNen

ข้อมูลโรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา

 

ดาวนโหลด 1

ดาวนโหลด

download

 

 

 

tepe

cats

TDC 1024x565

prakarn 60

หน่วยงานใน สพฐ.

http://www.labschools.net/images/labschool_song.bmp

 

Link หน่วยงานสำคัญ

 

วิธีการประหยัดพลังงาน

       นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

         จากแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานของประเทศโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่เป็นผลสืบเนื่องมากจากภาวะโลกร้อน (ที่มีสาเหตุหลักมาจากการใช้พลังงาน) ประเทศไทยจึงได้กำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นวาระสาคัญที่ทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดให้มีการใช้พลังงาน น้า และทรัพยากรอื่นๆ ในรูปของผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งลดการปล่อยของเสียทุกรูปแบบลงสู่สิ่งแวดล้อม
          โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ที่ทาหน้าที่หล่อหลอมให้เยาวชนไทย เติบโตเป็นคนไทยที่มีคุณภาพ มีจิตสานึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาบ้านเมือง ให้เจริญรุ่งเรืองและมีความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้โรงเรียนมีการดาเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ กล่าวคือ สามารถส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสร้างเสริมทักษะด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายกับนักเรียนในโรงเรียน
            โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) จึงเห็นควรให้มีการกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียน ดังนี้
             1. จัดให้มีการดาเนินงาน เพื่อให้โรงเรียนมีการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และลดการใช้น้าลง 5 % (เปรียบเทียบกับปี 2556) ภายในปี พ.ศ. 2558
             2. จัดให้มีการดาเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้โรงเรียนสามารถลดการปล่อยของเสียลงสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ มีการดักไขมันจากน้าทิ้งโรงครัว 10% ลดปริมาณขยะลง 10% (เปรียบเทียบกับปี 2556) ภายในปี พ.ศ. 2560
             3. จัดให้มีการเรียนการสอนในทุกชั้นปีของโรงเรียน มีสาระและรูปแบบที่ผนวกและสอดคล้องกับหลักการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการเข้าค่ายเพื่อฝึกประสบการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
             ทั้งนี้ นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนี้ จะมีผลบังคับใช้กับทุกส่วนของโรงเรียน นับตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป โดยในเบื้องต้น จะมีการดาเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ภายในปี พ.ศ. 2559  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 โดยทางโรงเรียนได้เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวกับกิจกรรมการประหยัดพลังงาน สนใจดาวน์โหลด ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
การประหยัดพลังงานในครอบครัว

การประหยัดพลังงานในชุมชน

การประหยัดพลังงานอื่นๆ

 นโยบายประหยัดพลังงาน

มาตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสารพระยาเดือนกรกฎาคม 2559 (พลังงาน)

นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 4 140 x200 cm

นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 5 140 x200 cm

นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 6 140 x200 cm

นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  140 x200 cm

นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  3140 x200 cm

Share