ภาษา

thzh-CNen

เว็บไซต์การศึกษา

 

ดาวนโหลด 1

ดาวนโหลด

download

 

 

 

tepe

cats

TDC 1024x565

prakarn 60

หน่วยงานใน สพฐ.

http://www.labschools.net/images/labschool_song.bmp

 

Link หน่วยงานสำคัญ

 

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  (กระจ่าง  สิงหเสนี)

      โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนระดับ  ประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งขึ้นเมื่อวันที่   30   กันยายน        พ.ศ. 2529 โดยการริเริ่มของ   นายไพบูลย์ วงศ์ยะรา   ซึ่งขณะนั้นยังดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดชัยชนะสงครามได้ปรารภ กับ  คุณจวงจันทร์  สิงหเสนี   ถึงความต้องการขยายสถานศึกษาให้มีเพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่มากขึ้นและต่อ มาจึงได้รับบริจาคที่ดินจาก  นางเจริญ สิงหเสนี ซึ่งเป็นพี่สาวของคุณจวงจันทร์ สิงหเสนี จำนวน 5 ไร่ 67 ตารางวา และในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2532  หม่อมราชวงศ์โอภาศ กาญจนะวิชัย  ได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก  68 ตารางวา  รวมมีเนื้อที่ทั้งหมด  5  ไร่  1  งาน  35  ตารางวา

        โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  (กระจ่าง  สิงหเสนี)  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2530 ในระดับชั้นเด็กเล็ก  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูอาทรสุทธิวัฒ น์   เจ้าอาวาสวัดเทพลีลาให้ใช้ศาลาการเปรียญวัดเทพลีลา   เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว   มีนักเรียน   222   คน  ครู  9 คน และต่อมาเมื่ออาคารเรียนสร้างเสร็จ โรงเรียนได้ย้ายมาตั้ง ณ เลขที่ 70/8 ซอยคุณประสะนี แขวงวังทองหลาง   เขตวังทองหลาง  กรุงเทพ ฯ  10310  เมื่อวันที่  25  เมษายน  พ.ศ.  2531  จนถึงปัจจุบัน

      โดยตั้งชื่อโรงเรียนตามนามของพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี ) ผู้เป็นบิดาของผู้บริจาคที่ดินคุณจวงจันทร์และคุณจับจิตต์ สิงหเสนี  ได้มอบทุนจำนวนหนึ่งตั้งมูลนิธิพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  (กระจ่าง  สิงหเสนี)  และคุณหญิงประเสริฐสุนทราศรัย  (ตุ่ม  สิงหเสนี)  ไว้เป็นสวัสดิการแก่บุคลากรและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

            ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 1,600 คน ข้าราชการครู 57 คน ครูอัตราจ้าง 6 คน ลูกจ้างชั่วคราว  11 คน  ตลอดเวลา  26 ปีที่ผ่านมา  มีผู้บริหารทั้งสิ้น  5  คน

จำแนกตามปีพุทธศักราช  ดังนี้

   ปีพุทธศักราช              ผู้บริหาร             ตำแหน่ง
2530 - 2531 นายไพบูลย์  วงศ์ยะรา รักษาการครูใหญ่
2531 - 2533 นางอุดมศิลป์  ศรีสมบูรณ์ อาจารย์ใหญ่
2533 - 2536 นายประยูร  สกุลกิม ผู้อำนวยการโรงเรียน
2536 - 2547 นายไพบูลย์  วงศ์ยะรา ผู้อำนวยการโรงเรียน
2547 - 2552 นายสมาน  ชื่นอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
2552 – 2559 นางราตรี  ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2559-ปัจจุบัน นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

Share