ภาษา

thzh-CNen

เว็บไซต์การศึกษา

 

ดาวนโหลด 1

ดาวนโหลด

download

 

 

 

tepe

cats

TDC 1024x565

prakarn 60

หน่วยงานใน สพฐ.

http://www.labschools.net/images/labschool_song.bmp

 

Link หน่วยงานสำคัญ

 

ข้อมูลทั่วไป

แนะนำสถานศึกษาในภาพรวม

ข้อมูลทั่วไป

เขตบริการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) ประกอบด้วยเขตพื้นที่การปกครอง เขตวังทองหลาง จำนวนแขวงได้แก่ แขวงวังทองหลาง แขวงสะพานสูง                     แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ และแขวงพลับพลา

          โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) ตั้งอยู่เลขที่ 70/8 ซอยคุณปะสะนี ถนนลาดพร้าว 94  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 โทรศัพท์ 0-2539-8197 โทรสาร 0-2314-7401 e-mail: prayaprasert@hotmail.com  website : http://prayaprasert.org สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี)  เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2529 โดยการริเริ่มของนายไพบูลย์ วงศ์ยะรา  ซึ่งขณะนั้นยังดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดชัยชนะสงครามได้ปรารภกับ  คุณจวงจันทร์  สิงหเสนี   ถึงความต้องการขยายสถานศึกษาให้มีเพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่มากขึ้นและต่อมาจึงได้รับบริจาคที่ดินจาก  นางเจริญ สิงหเสนี ซึ่งเป็นพี่สาวของคุณจวงจันทร์        สิงหเสนี จำนวน 5 ไร่ 67 ตารางวา และในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2532  หม่อมราชวงศ์โอภาศ        กาญจนะวิชัย ได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก 68 ตารางวา รวมมีเนื้อที่ทั้งหมด  5  ไร่  1  งาน  35  ตารางวา  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี)เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม  2530 ในระดับชั้นเด็กเล็กและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูอาทรสุทธิวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดเทพลีลาให้ใช้ศาลาการเปรียญวัดเทพลีลา   เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว   มีนักเรียน   222   คน  ครู  9 คน และต่อมาเมื่ออาคารเรียนสร้างเสร็จ โรงเรียนได้ย้ายมาตั้ง ณ เลขที่ 70/8 ซอยคุณประสะนี แขวงวังทองหลาง   เขตวังทองหลาง  กรุงเทพ ฯ  10310  เมื่อวันที่  25  เมษายน  พ.ศ.  2531 จนถึงปัจจุบัน โดยตั้งชื่อโรงเรียนตามนามของพระยาประเสริฐสุน- ทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ผู้เป็นบิดาของผู้บริจาคที่ดินคุณจวงจันทร์และคุณจับจิตต์ สิงหเสนี       ได้มอบทุนจำนวนหนึ่งตั้งมูลนิธิพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนีและคุณหญิงประเสริฐ-  สุนทราศรัย  (ตุ่ม  สิงหเสนี)  ไว้เป็นสวัสดิการแก่บุคลากรและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี)  เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  42  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งสิ้น  1,443 คน  จำนวนข้าราชการครู   58  คน  พนักงานราชการ  3  คน  ครูอัตราจ้าง  11 คน ลูกจ้างประจำ  5 คน ลูกจ้างชั่วคราว 16 คน ครูสอนภาษาต่างประเทศ 8 คน ครูสอนภาษาจีน 2 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)   โดยมี นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์        เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

1.ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์ โทรศัพท์ 089-542-9582

E-mail : somboon@prayapasert.org

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา

 

ข้อมูลบุคลากร

แสดงจำนวนครูจำแนกตามวุฒิ และเพศ

 

วุฒิการศึกษา

จำนวน  (คน) ไปช่วยราชการ มาช่วยราชการ ปฏิบัติงานจริง  (คน)
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ปริญญาเอก     - - - - - -    
ปริญญาโท 4 24 28 - - - - - - 4 24 28
ปริญญาตรี 5 25 30 - 1 1 - - - 5 25 30
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 1 1 2 - - - - - - 1 1 2
ต่ำกว่าอนุปริญญา - - - - - - - - - - - -
รวม 10 51 61   1 1       10 51 61

หมายเหตุ         ผู้บริหาร 3  คน    ข้าราชการครู  58  คน ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2558

 

ข้อมูลนักเรียน

ตารางที่  1  แสดงจำนวนห้องเรียน  และจำนวนนักเรียน  จำแนกตามชั้นเรียน

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวน
ห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 51 40 91 3
อนุบาล 2 52 40 92 3
รวมก่อนประถมศึกษา 103 80 183 6
ประถมศึกษาปีที่ 1 111 96 207 6
ประถมศึกษาปีที่ 2 97 117 214 6
ประถมศึกษาปีที่ 3 107 114 221 6
ประถมศึกษาปีที่ 4 94 118 212 6
ประถมศึกษาปีที่ 5 104 107 211 6
ประถมศึกษาปีที่ 6 108 92 200 6
รวมประถมศึกษา 621 644 1265 36
รวมทั้งสิ้น 724 724 1448 42

 

ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้

   อาคารสถานที่

ที่ ประเภทอาคาร แบบ จำนวน หมายเหตุ
ชั้น ห้อง  
1 อาคารเรียน   4 49  
 

-อาคารเฉลิมพระเกียรติ

-อาคารกาญจนาภิเษก

  4 21  
2 อาคารประกอบ        
  -บ้านพักครู   2 7  
  -โรงยิม   1 1  
  -ห้องพักคนงาน   1 4  
  -โรงอาหาร   1 1  
  -ห้องศิลปะ   1 1  
  -หลังคาโดม   1 2  

 

      แหล่งเรียนรู้

ที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ที่ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน หมายเหตุ
1 ห้องสมุดพระราชปริยัติสุนทร 1 วัดเทพลีลา พระอารามหลวง  
2 ห้องอาเซียนศึกษา 2 พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)  
3 มุมเศรษฐกิจพอเพียง 3 สวนวชิรเบญทัศ(สวนรถไฟ)  
4 มุมของที่ระลึก 4 พระบรมมหาราชวัง  
5 ห้องพระยาทีวี 5 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  
6 มุมรักการอ่าน 6 นิทรรศน์รัตนโกสินทร์  
7 ห้องมัลติมีเดีย 7 เมืองโบราณ สมุทรปราการ  
8 สนามเด็กเล่น 8 สวนสัตว์เปิดเขาเขียวชลบุรี  
9 ส่วนสมุนไพร 9 วัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา  
10 ห้องศิลปศึกษา 10 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน  
11 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
12 ห้องปฏิบัติการภาษา 12 การกีฬาแห่งประเทศไทย  
13 ห้องจริยศึกษา 13 ราชมังคลากีฬาสถาน  
14 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์      
15 โรงยิม      
16 ห้องดนตรีสากล      
17 ห้องนาฏศิลป์      
18 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์      
19 English Room      
20 ห้องการงานอาชีพ      

 

ผลงานที่ผ่านมารอบ  3  ปี

 ผลงานที่ผ่านมารอบ  3  ปี

            ปีการศึกษา  2556

          โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งมิติด้านผู้เรียน  ด้านครู  ด้านการบริการ  และความสัมพันธ์ชุมชน  มีผลการดำเนินงาน  ดังนี้

มุมมอง

(Perspective)

วัตถุประสงค์

(Objective)

ตัวชี้วัด

(KPI)

 

ข้อมูลพื้นฐาน

(Baseline data)

ร้อยละความสำเร็จ

ปี 2556

1.คุณภาพผู้เรียน เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

1.ร้อยละของผู้เรียนรายวิชาทฤษฎีองค์ความรู้การเรียงความเรียงขั้นสูง โลกศึกษาและการสร้างโครงงาน

2.ร้อยละของครูมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล

3.ร้อยละของ ครูที่มีผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

1.ร้อยละ 40 ของผู้เรียนที่เรียนรายวิชาทฤษฎีองค์ความรู้การเขียนความ เรียงขั้นสูง โลกศึกษาและการสร้างโครงงาน

2.ร้อยละ 50 ของครูมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล

3.ร้อยละ 80 ของครูที่มีผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

ร้อยละ 40

ร้อยละ  45

ร้อยละ  80

2.กระบวนการจัดการศึกษา บริหารจัดการด้านระบบคุณภาพ ร้อยละของระดับคุณภาพการจัดการศึกษาได้มาตรฐานสากล ร้อยละ 50 ของระดับคุณภาพการจัดการศึกษาได้มาตรฐานสากล ร้อยละ  60
3.การพัฒนาองค์กร บริหารจัดการด้วยระบบ

1.ร้อยละ ของระดับคุณภาพการบริหารจัดการตามขั้นตอนของ TQA

2. ร้อยละของครูและนักเรียนที่มีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ

1. ร้อยละ 80 ของระดับคุณภาพการบริหารจัดการตามขั้นตอนของ TQA ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียนที่มีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุดศูนย์ วิทยบริการ

ร้อยละ  80

ร้อยละ  85

4. ทรัพยากรและเครือข่ายร่วมพัฒนา บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 1.ร้อยละของนักเรียน / บุคลากรได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและองค์กรภายนอก ร้อยละ 50 ของครู/นักเรียน/บุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและองค์กรภายนอก ร้อยละ 60


            ปีการศึกษา  2557

          โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งมิติด้านผู้เรียน  ด้านครู  ด้านการบริการ  และความสัมพันธ์ชุมชน  มีผลการดำเนินงาน  ดังนี้

มุมมอง

(Perspective)

วัตถุประสงค์

(Objective)

ตัวชี้วัด

(KPI)

 

ข้อมูลพื้นฐาน

(Baseline data)

ร้อยละความสำเร็จ

ปี 2557

1.คุณภาพผู้เรียน เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

1.ร้อยละของผู้เรียนรายวิชาทฤษฎีองค์ความรู้การเรียงความเรียงขั้นสูง โลกศึกษาและการสร้างโครงงาน

2.ร้อยละของครูมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล

3.ร้อยละของ ครูที่มีผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

1.ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่เรียนรายวิชาทฤษฎีองค์ความรู้การเขียนความ เรียงขั้นสูง โลกศึกษาและการสร้างโครงงาน

2.ร้อยละ 60 ของครูมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล

3.ร้อยละ 80 ของครูที่มีผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

ร้อยละ 50

ร้อยละ  60

ร้อยละ  80

2.กระบวนการจัดการศึกษา บริหารจัดการด้านระบบคุณภาพ ร้อยละของระดับคุณภาพการจัดการศึกษาได้มาตรฐานสากล ร้อยละ 60 ของระดับคุณภาพการจัดการศึกษาได้มาตรฐานสากล ร้อยละ  60
3.การพัฒนาองค์กร บริหารจัดการด้วยระบบ

1.ร้อยละ ของระดับคุณภาพการบริหารจัดการตามขั้นตอนของ TQA

2. ร้อยละของครูและนักเรียนที่มีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ

1. ร้อยละ 80 ของระดับคุณภาพการบริหารจัดการตามขั้นตอนของ TQA ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียนที่มีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุดศูนย์ วิทยบริการ

ร้อยละ  80

ร้อยละ  85

4. ทรัพยากรและเครือข่ายร่วมพัฒนา บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 1.ร้อยละของนักเรียน / บุคลากรได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและองค์กรภายนอก ร้อยละ 60 ของครู/นักเรียน/บุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและองค์กรภายนอก ร้อยละ 60

          ปีการศึกษา  2558

          โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งมิติด้านผู้เรียน  ด้านครู  ด้านการบริการ  และความสัมพันธ์ชุมชน  มีผลการดำเนินงาน  ดังนี้

มุมมอง

(Perspective)

วัตถุประสงค์

(Objective)

ตัวชี้วัด

(KPI)

 

ข้อมูลพื้นฐาน

(Baseline data)

ร้อยละความสำเร็จ

ปี 2558

1.คุณภาพผู้เรียน เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

1.ร้อยละของผู้เรียนรายวิชาทฤษฎีองค์ความรู้การเรียงความเรียงขั้นสูง โลกศึกษาและการสร้างโครงงาน

2.ร้อยละของครูมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล

3.ร้อยละของ ครูที่มีผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

1.ร้อยละ 60 ของผู้เรียนที่เรียนรายวิชาทฤษฎีองค์ความรู้การเขียนความ เรียงขั้นสูง โลกศึกษาและการสร้างโครงงาน

2.ร้อยละ 60 ของครูมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล

3.ร้อยละ 90 ของครูที่มีผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

ร้อยละ 60

ร้อยละ  60

ร้อยละ  90

2.กระบวนการจัดการศึกษา บริหารจัดการด้านระบบคุณภาพ ร้อยละของระดับคุณภาพการจัดการศึกษาได้มาตรฐานสากล ร้อยละ 50 ของระดับคุณภาพการจัดการศึกษาได้มาตรฐานสากล ร้อยละ  60
3.การพัฒนาองค์กร บริหารจัดการด้วยระบบ

1.ร้อยละ ของระดับคุณภาพการบริหารจัดการตามขั้นตอนของ TQA

2. ร้อยละของครูและนักเรียนที่มีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ

1. ร้อยละ 80 ของระดับคุณภาพการบริหารจัดการตามขั้นตอนของ TQA ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียนที่มีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุดศูนย์ วิทยบริการ

ร้อยละ  80

ร้อยละ  80

4. ทรัพยากรและเครือข่ายร่วมพัฒนา บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 1.ร้อยละของนักเรียน / บุคลากรได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและองค์กรภายนอก ร้อยละ 70 ของครู/นักเรียน/บุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและองค์กรภายนอก ร้อยละ 70
Share