ภาษา

thzh-CNen

เว็บไซต์การศึกษา

 

ดาวนโหลด 1

ดาวนโหลด

download

 

 

 

tepe

cats

TDC 1024x565

prakarn 60

หน่วยงานใน สพฐ.

http://www.labschools.net/images/labschool_song.bmp

 

Link หน่วยงานสำคัญ

 

(19/03/2563) การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ http://www.gprocurement.go.th/)

การดำเนินการประกวดราคาใช้ระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) ทุกขั้นตอน

(โปรดรับรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซด์ของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ http://www.gprocurement.go.th/)

Share